Náš tím

Odbornosť, flexibilita a diskrétnosť

Feature Image 1

JUDr. Rastislav Urbáni LL.M,

advokát, konateľ

Doplniť: vzdelanie, prax, špecializácia a pod.

Feature Image 1

JUDr. Juraj Remšík

advokát, konateľ

Doplniť: vzdelanie, prax, špecializácia a pod.

Feature Image 3

JUDr. Ing. Michal Ševčík

advokát, konateľ

Doplniť: vzdelanie, prax, špecializácia a pod.

Právne služby

Advokátska kancelária vykonáva právnu činnosť v sporových a nesporových konaniach, poskytuje poradenstvo a prípravu dokumentov hlavne v právnych odvetviach

Obchodné a pracovné právo

Zakladanie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek - Zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností - Vypracovanie agendy zmien v obchodných spoločnostiach - Likvidácie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek - Vypracovanie obchodných zmlúv a iných listín v oblasti obchodného práva - Vymáhanie pohľadávok v obchodnoprávnych zmluvných vzťahov - Vypracovanie právnych analýz a právnych rozborov | Pracovné právo - Vypracovanie zmluvnej dokumentácie - Poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie v súdnych sporoch zamestnávateľom aj zamestnancom (mzdové nároky, neplatnosť skončenie pracovného pomeru - Uplatňovanie nárokov na náhradu škody vrátane pracovných úrazov

Občianske, rodinné a správne právo

Občianske právo - Vypracovanie zmluvnej dokumentácie - Riešenie majetkových sporov - Zastupovanie v súdnom a mimosúdnom konaní - Zastupovanie v dedičskom konaní - Ochrana osobnostných práv - Vymáhanie pohľadávok v občianskoprávnych zmluvných vzťahov - Vypracovanie právnych analýz a právnych rozborov Rodinné právo - Poskytovanie právnej pomoci pri rozvode a zastupovanie v rozvodovom konaní - Zastupovanie v konaní o úprave práv a povinností maloletých - Uplatňovanie nárokov na výživné - Právna pomoc pri vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov | Správne právo - Správne konanie (zastupovanie v daňovom, katastrálnom, stavebnom konaní) - Priestupkové konanie

Konkurzné, exekučné a trestné právo

Konkurzné právo - Podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a reštrukturalizácie - Prihlasovanie pohľadávok veriteľov do konkurzu a reštrukturalizácie - Zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní - Poskytovanie právneho poradenstva veriteľom, dlžníkom pred a počas konkurzného a reštrukturalizačného konania Exekučné právo - Podávanie návrhov na výkon rozhodnutí - Zastupovanie oprávnených a povinných v konaní o výkon rozhodnutia v exekučnom konaní Trestné právo - Podnety a oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu - Zastupovanie obvinených a obžalovaných obhajcom v trestnom konaní - Uplatňovanie nárokov poškodených - Zastupovanie pri podmienečnom prepustení odsúdených - Právne poradenstvo v oblasti trestného práva pre obvinených a poškodených

Referencie

Novinky

.

Napíšte nám

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky

Napíšte nám